Özel Öğrenme Güçlüğü

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ
Özel öğrenme güçlüğü bataryası uygulandıktan sonra kişinin hangi
alanda öğrenme güçlüğü olduğu tespit edilir ve ona uygun müdahale
programı oluşturulur. Bu alanlar şu şekildedir;
Disleksi: Okurken harf atlama, anlamı bozma, harf – ses uyumsuzluğu,
yavaş okuma, harflerin ya da hecelerin yerini değiştirme, okuduğunu
anlamama gibi birtakım bozukluklar görülür.
Diskalkuli: Matematik terimlerini anlayamama, sayı ve sembolleri
tanıyamama, gerekli sembolleri kullanamama, eldeli sayıları
toplamayı unutma, çarpım tablosunu öğrenmede sınıf arkadaşlarına
göre çok geri kalma, problem çözümünde izlenecek adımlara karar
verememe, zaman kavramını anlayamama, soyut düşünmede
zorluklar biçiminde kendisini gösteren bozukluklarla karşılaşılır.
Disgrafi: Yazım hataları, okunaksız ve düzensiz el yazısı, bazı harf,
rakam ve sözcükleri ters yazma, b-d, m-n, ı-i, d-t, g-ğ, g-y gibi harfleri
karıştırma, sözcükler arasında boşluk bırakmadan ya da sözcüğü
birkaç parçaya bölerek yazma gibi bozuklulara rastlanır.